Senasis Jurbarkas gegužės 17-ąją: šventės, tragedija kelte ir pabėgęs liūtas

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

 

1928 m. Sukaktis. Jurbarko Lietuvos Katalikių moterų skyrius minėjo 10 metų nuo skyriaus įkūrimo sukaktį. 10 val. klebonas kun. J. Bikinas atlaikė mišias, 14 val. buvo kuklūs pietūs. Po pietų įvyko iškilmingas susirinkimas, kurį pradėjo pirmininkė M. Borutaitė. Į prezidiumą pakviečiami kun. J. Bikinas, J. Krenciūtė, Balčytienė, Mataitytė ir Tamošaitienė. Krenciūtė skaitė pranešimą apie skyriaus 10 metų veikimą. Kalbėjo sveikintojai. Po iškilmingos dalies – vaidinimas „Šv. Agnietė“ ir deklamacijos („Rytas“, 1928-05-23, Nr. 115).

1929 m. Vikaro išleistuvės. Tą dieną, 20 val., prie garlaivio buvo išlydėtas devynerius metus su viršum Skirsnemunėje kunigavęs vikaras Ulinskas. Jis iškeltas į Labūnavą klebonu. Prieš palydas susirinkę vietos inteligentai ir pažįstami su juo gražiai atsisveikino. Kalbėjo klebonas Semenavičius ir parapijiečių vardu p. Mackevičius („Lietuvos darbininkas“, 1929-05-26, Nr. 7).

1930 m. Ateitininkų šventė. Jurbarko ateitininkų 10 metų pokarinio darbo jubiliejinė šventė. Ji prasidėjo 17 d., 17 val., kuopos narių išpažintimi. 18,5 val. iš Kauno atvyko netoli 100 svečių su prof. Pr. Dovydaičiu priešakyje. Nemune luoteliu juos pasitiko K. Ambrazaitis, o prieplaukoje laukė didelis būrys kartu su gimnazijos direktoriumi Pr. Samulioniu. Kitos dienos 8 val. – mišios ir komunija. Pamokslą sakė Kauno rajono „Pavasario“ dvasios vadas kun. Markauskas. 10 val. „Saulės“ salėje agapė. Po jos apžiūrėjo sodą (parką). 13 val. „Saulės“ salėje iškilmingą susirinkimą atidarė kuopos pirmininkas Jonas Stankaitis. Išrinktas 6 asmenų garbės prezidiumas. Į vadovaujamąjį prezidiumą išrenkami mokyt. K. Bajerčius, stud. V. Babilius, J. Kuzmickis, p. Rudokaitė. Sveikinimai truko dvi su puse valandos. Po jų prof. Pr. Dovydaičio paskaita. V. Babiliaus 10 m. kuopos veiklos apžvalga. Ateitininkai pradėjo savo veiklą dar 1910 m. Jurbarke jų veiklą atnaujino 1920 m. pavasarį a. a. Vincas Dovydaitis. 19 val. prasidėjo pasilinksminimas. 22 val. svečiai garlaiviu „Prezidentas“ išvyko į Kauną. Šventę rengti daug padėjo D. Sabaliauskas („Darbininkas“, 1930-05-24, Nr. 21).

1931 m. Skirsnemunės jaunalietuviai. Įvyko visuotinis „Jaunosios Lietuvos“ Skirsnemunės skyriaus susirinkimas, į kurį buvo atvykęs centro atstovas Katilus. Po jo paskaitos priimtas vasaros darbų planas („Jaunoji karta“, 1931-06-01, Nr. 10).

1934 m. Nelaimė kelte. Apie 12 val. keltu iš Kidulių į Jurbarką kėlėsi brolis ir sesuo Bunikiai iš Karališkių kaimo. Keltui esant viduryje Nemuno pasibaidė jų arklys ir pastūmė vežimą atgal. Šis nusviro į vandenį ir nutraukė paskui save arklį ir vežime sėdėjusius Bunikius. Abu paskendo. Keltas buvo netvarkingas, neturėjo net valties („Rytas“, 1934-05-22, Nr. 113; „Mūsų laikraštis“, 1934-05-26, Nr. 21; „Darbininkas“, 1934-05-26, Nr. 21). 1935 m. rugsėjo 9 d. laikraštis „Rytas“ (Nr. 205) informuoja apie šios istorijos pabaigą. Kauno apygardos teismas Jurbarke sprendė bylą dėl brolio ir sesers Petro ir Marcelės Bunikių žūties keliantis keltu per Nemuną. Teismas pripažino esant dėl nelaimės kaltus kelto savininkus Levinbergą, Meklenburgą ir Plotiną. Jie nubausti po mėnesį kalėjimo, taip pat įpareigoti atlyginti Bunikių šeimai patirtus nuostolius. Kaltinamuosius gynė advokatas Mykolas Sleževičius, civilinį ieškinį palaikė jurbarkiškis advokatas Justinas Naujokas.

1935 m. Trys korespondencijos iš Jurbarko. Viena, „Jurbarkui reikalinga autobusų stotis“, siūlo ją įrengti savivaldybei priklausančiame sklype Dariaus ir Girėno bei Valančiaus gatvių kampe. Antroji korespondencija „Autosunkvežimių savininkai nesiskundžia“ tikriausiai taip pat priklauso Jurbarkiečiui. Trečioji žinutė „Telefonas veiks visą parą“ rodo, kad atsižvelgta į į prieš kurį laiką spaudoje keltą reikalą („Lietuvos aidas“, 1935-05-17, Nr. 113). Dieną vėliau laikraštis patikslino, kad Jurbarke telefonas ir telegrafas veiks visą parą nuo birželio 1 d. („Lietuvos aidas“, 1935-05-18, Nr. 114).

1938 m. Ginklų fondo vajus. Laikraščio pranešimu, kariuomenės ir visuomenės šventė proga Jurbarke įteikta 50 šautuvų ir 3 kulkosvaidžiai („Lietuvos aidas“, 1938-05-17, Nr. 219).

1938 m. Pabėgęs liūtas. Iš cirko, keliaujančio iš Suvalkijos į Jurbarką, buvo pasprukęs liūtas. Jį pavyko sugauti („Lietuvos aidas“, 1938-05-17, Nr. 218).

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė

Birželio 16-oji senajame Jurbarke: susišaudymas su vokiečiais, žiauri motina, jaunalietuvių vadai ir mokyklų šventė  0

Naujosios valdžios surengta demonstracija Jurbarke 1940 m. birželio 29 d.

Birželio 15-oji senajame Jurbarke: nuo incidentų su vokiečiais 1919-aisiais iki šalies okupacijos 1940-aisiais  2

Girdžių pavasarininkų ekskursija Vytėnuose 1937 m. liepos 11 d.

Birželio 14-oji senajame Jurbarke ir aplink jį: pasirengimas dainų šventei, pensijos knygnešiams ir kun . A. Petraičio sugrįžimas  0

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 14 d. laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Tilto per Mituvą statyba 1931 m.

Birželio 12 ir 13 d. senojo Jurbarko naujienos: krepšinio rungtynės, skautų veikla, nužudymas ir žaibo smūgis  0

Jurbarko vaizdas iš gaisrinės bokšto

Senasis Jurbarkas ir jo apylinkės birželio 11 d.: niokojanti audra, nubaustas girininkas, chuliganų darbai ir apdovanojimai  0

Procesija Klišių (dab. Vytauto Didžiojo) gatvėje

Birželio 10-oji senajame Jurbarke: pasikėsinimas į eigulį, arkivyskupo vizitas, Seimo rinkimai ir šventės  0

Žydas prekiautojas Jurbarke

Birželio 8 ir 9 d. senojo Jurbarko žinios: gaisras ant tilto, iškabos, šventės ir misijos Skirsnemunėje  0

Klojamas grindinys Vokiečių gatvėje (dab. K. Donelaičio)

Senasis Jurbarkas birželio 7 d.: sporto šventė, šeimos drama, motociklo avarija ir kitos naujienos  0

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Birželio 7-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Vydūnas su Jurbarko gimnazijos mokiniais ir mokytojais 1934 m.

Birželio 6 d. senojo Jurbarko krašto naujienos: garlaiviai, Vydūno paskaita, gatvės, keliai ir šventės  0

Jurbarko progimnazijos mokytojai 1919 m.

Birželio 5-oji senajame Jurbarke: pavydo drama, rinkimai, gaisras ir aviacijos šventė  0

Jurbarko turgus

Birželio 4-oji senajame Jurbarko krašte: pinigai, skautų stovykla, chuliganų darbai ir pašventinta vėliava  0

Aktyvios Jurbarko moterys

Birželio 3-osios senojo Jurbarko naujienos: nelaimės Nemune, pradinukų šventė, nugyventas ūkis ir artėjantys rinkimai  0

Jurbarko prieplauka

Senasis Jurbarkas birželio 2 d.: netaktiški mokytojai, trūkumas urėdijoje, arklių lenktynės ir pašalpos bažnyčioms  0

Vokiečių gatvė (dab. K. Donelaičio) Jurbarke prieš I pasaulinį karą

Birželio 1-oji senajame Jurbarke: apie garlaivius, kunigų, mokytojų ir valdininkų pasikeitimus ir... mielių kontrabandą  0

Spektaklis „Faraono laidotuvės“ Jurbarko gimnazijos šventėje

Senojo Jurbarko krašto naujienos gegužės 31-ąją: turgaus kainos, audra, „Faraono laidotuvės“ ir pirmasis „Mūsų parapijos“ numeris  0

Gegužės 31-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite

Gegužės 31-osios laikraštyje „Mūsų laikas“ skaitykite  0

Jurbarko turgus

Gegužės 30-sios senojo Jurbarko krašto naujienos: egzaminai, brakonierius, konkursas ir restoranas Skirsnemunėje  0

Provincijos vairuotojai Kauno užmiesčio autobusų stotyje

Gegužės 29-oji senajame Jurbarke: apelsinų kontrabanda, rinkimai, atlaidai ir gaisras  0

Bažnytinė procesija Klišių gatvėje Jurbarke

Gegužės 28-oji senajame Jurbarke: geležinkelis, šventės, aršus darbininkas ir orų išdaigos  0

Pagrindinė Jurbarko gatvė I-ojo pasaulinio karo metais

Gegužės 27-osios senojo Jurbarko naujienos: dvarų dalijimas, vagystės, kiaulių supirkimas ir Valstybės teatro gastrolės  0

Šaulių šventė Jurbarke

Senasis Jurbarkas gegužės 26 d.: audra, netektis ir šventės  0

R. Kvinto skulptūra „Mama!..“, skirta dingusiems be žinios vaikams atminti

Gegužės 25-oji – Tarptautinė dingusių be žinios vaikų diena  0

Mūsų partneriai