Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka vieno ir trijų kambarių butus

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

Jurbarko rajono savivaldybės administracija projekto „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo metu numato įsigyti 2 vieno kambario butus ir 1 trijų kambarių butą.

Perkančioji organizacija – Jurbarko rajono savivaldybės administracija (kodas 188713933), Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas, tel. (8-447) 70 153, faks. (8-447) 70 166, el. paštas: info@jurbarkas.lt, interneto adresas: www.jurbarkas.lt

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo objekto buvimo vieta: perkami butai Jurbarko rajono teritorijoje (Jurbarko m. Jurbarkų k., Dainių k., Rotulių k., Skirsnemunės k., Girdžių k., Smalininkų m., Viešvilės mstl., Eržvilko mstl., Veliuonos mstl.). Perkamų butų teritorijoje privalo būti išplėtota viešojo transporto susisiekimo komunikacijų infrastruktūra.

Pirkimas skaidomas į dalis:

I dalis – vieno kambario buto pirkimas;

II dalis – vieno kambario buto pirkimas;

III dalis – trijų kambarių buto pirkimas.

Visų pirkimo dalių butams keliami šie reikalavimai:

1. perkami butai turi būti įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Butai perkami daugiabučiuose namuose, kurie turės kuo aukštesnę energinio naudingumo klasę;

2. gyvenamosios patalpos ir jos įranga turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos, elektros ir kt.) reikalavimus:

2.1. santechnikos, patalpų šildymo ir kiti prietaisai turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys, kokybiški;

2.2. tvarkinga elektros instaliacija – visose patalpose veikiančios rozetės ir patalpų apšvietimas. Kiekvienoje patalpoje būtinas minimalus šviestuvas;

2.3. butai turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantys remonto;

2.4. langai ir balkono durys tvarkingi, gerai darinėjasi;

3. perkami butai, kuriuose įrengta: bendroji centralizuoto šildymo sistema, individuali centrinio šildymo sistema ir vietinio šildymo sistema. Pirmumas teikiamas butams su bendrąja centralizuoto šildymo sistema;

4. turi būti įrengti elektros, vandens, dujų(jeigu įvestos dujos) ir kt. apskaitos prietaisai;

5. pirmumas teikiamas butams, kuriuose įrengti elektrinei viryklei pritaikyti elektros įvadai;

6. pirmumas teikiamas žemesniuose aukštuose esantiems butams;

7. sandorio sudarymo metu butams negali būti uždėtas turto areštas, butai negali būti užstatyti ar įkeisti fiziniams ar juridiniams asmenims, sandorio sudarymo metu neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas, butuose neturi būti įregistruotų kitų asmenų, taip pat jie neturi būti kitų asmenų deklaruojami kaip gyvenamoji vieta;

8. jei perkamas butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, tai privalo būti pilnai apmokėtos visos išlaidos susijusios su šio buto atnaujinimu (modernizavimu);

9. butai perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra;

10. perkami butai, esantys Jurbarko rajono teritorijoje. Pirmumas teikiamas butams, esantiems arčiausiai Jurbarko miesto. Prioritetas nustatomas pagal tokį eiliškumą:

10.1. Jurbarko m., Jurbarkų k., Dainių k., Rotulių k.;

10.2. Skirsnemunės k., Girdžių k., Smalininkų m.;

10.3. Viešvilės mstl., Eržvilko mstl., Veliuonos mstl.

Butams, esantiems 11.1 punkte nurodytose teritorijose, teikiamas aukščiausias prioritetas, butams, esantiems 11.2 punkte – žemesnis prioritetas, butams, esantiems 11.3 punkte – žemiausias prioritetas. Perkamų būstų teritorijoje privalo būti išplėtota viešojo transporto susisiekimo komunikacijų infrastruktūra.

Neperkami butai:

su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine);

2. įrengti pusrūsiuose, palėpėse, užstatytuose praėjimuose, taip pat neįrengti butai, poilsiui skirtos patalpos;

3. bendrabučio tipo butai (su koridorine sistema) ir butai name su liftu (išskyrus butus esančius pirmame namo aukšte), butai mediniuose ar karkasiniuose namuose;

4. kurių energinio naudingumo klasė žemesnė kaip E;

5. kurių baigtumas nėra 100 proc. (jeigu butas pasiūlymo pateikimo dienai yra neįrengtas, jis turėtų būti įrengtas iki pirkimo Komisijos apžiūros atlikimo dienos);

6. kurių patalpų išdėstymas nesutampa su buto kadastrinių matavimų byloje nurodytais duomenimis;

7. kurių nusidėvėjimas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis didesnis kaip 60 procentų.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. O1-1083 „Dėl sprendimo pirkti socialinius būstus pagal projektą „Socialinio būsto plėtra Jurbarko rajono savivaldybėje“ ekonominio ir socialinio pagrindimo ir vertinimo kriterijų nustatymo” patvirtinti vertinimo kriterijai; apžiūros išvados; derybų rezultatai; turto vertinimo (jei toks vertinimas atliekamas) ataskaitų duomenys. 

Pirkimo dokumentų išdavimo vieta: patvirtintos Socialinių būstų gyvenamųjų patalpų (butų) pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos ir vertinimo kriterijai (toliau – Pirkimo sąlygos) išduodami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo gavimo dienos nemokamai Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu,mob. 8 664 37531. Taip pat pirkimo dokumentai skelbiami interneto puslapyje http://jurbarkas.lt/ skiltyje,,Naujienos“.

Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentų priėmimo vieta: Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas.

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2022 m. vasario 7 d. 13.30 val., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: prie užpildyto pasiūlymo (Pirkimo sąlygų 1 priedas) turi būti pateikiami Pirkimo sąlygose nurodyti dokumentai:

buto nuosavybę patvirtinančio dokumento (VĮ Registrų centro išrašo, ne senesnio kaip 1 mėn. iki dokumentų pateikimo) patvirtinta kopija. Jeigu siūlomas parduoti butas yra iki 1968 m. statytame name, tokiu atveju nuosavybę patvirtinančiame dokumente – nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išraše, turi būti nurodytas būsto fizinio nusidėvėjimo procentas;

2. kadastro duomenų bylos patvirtinta kopija;

3. buto energinio naudingumo sertifikato patvirtinta kopija;

4. esant nepilnamečių vaikų – teismo leidimo patvirtinta kopija;

5. bendraturčių sprendimo (sutikimo) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka patvirtinta kopija;

6. jeigu būstas parduodamas su žemės sklypo dalimi, turi būti pateikta dokumento, patvirtinančio, kad pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise, patvirtinta kopija;

7. įgaliojimo, suteikiančio teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus parduodamo buto dokumentus, derėtis dėl buto pardavimo kainos ir kitų sąlygų, sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas, patvirtinta kopija.

(Kopijų patvirtinimo žymą sudaro: žodžiai „Kopija tikra“, tvirtinančiojo vardas, pavardė, parašas, data. Kopijas tvirtina pasiūlymą teikiantis kandidatas arba jo įgaliotas asmuo).

Pasiūlymas parduoti butą ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Pasiūlymas su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu (jeigu turi).

Detali informacija apie pasiūlymų ir dokumentų pateikimo tvarką nurodyta Pirkimo sąlygų II skyriuje.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, data ir laikas: 2022 m. vasario 7 d. 14.00 val.

Pasiūlymų pateikimas: užklijuotuose vokuose kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2022 m. vasario 7 d. 13.30 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Socialinių būstų pirkimui. Pasiūlymas teikiamas ______ pirkimo daliai(-ims)“, nurodant kuriai pirkimo daliai/dalims teikiamas pasiūlymas ir nurodytais savo rekvizitais (vardas, pavardė (ar įmonės pavadinimas), adresas ir telefono numeris).

Kandidatas pirkimo dokumentus gali pateikti vienai ar kelioms pirkimo dalims. Jei kandidatas tą patį butą nori pasiūlyti kelioms sąlygas/technines specifikacijas atitinkančioms pirkimo dalims, tokiu atveju gali pateikti atskirus pasiūlymus kiekvienai daliai atskirai arba pateikti vieną pasiūlymą nurodant kurioms pirkimo dalims jis teikiamas. Jei kandidatas nori pasiūlyti kelis butus skirtingoms sąlygas/technines specifikacijas atitinkančioms pirkimo dalims, tokiu atveju turi pateikti atskirus pasiūlymus kiekvienai pirkimo daliai atskirai.

  

Pirkimo komisijos pirmininkas   Romualdas Kuras

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. posėdžio darbotvarkė  0

Asociatyvi

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros 2023 metais grafikas  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga  0

Asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursus  0

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d.  posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. posėdžio darbotvarkė  0

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

Savivaldybės vadovų sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga  0

Nuotraukoje iš kairės: Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Tauragės savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis.

Piliečiams artimesnės Lietuvos prioriteto naudą pirmieji pajus Tauragės regiono – Jurbarko, Pagėgių, Šilalės, Tauragės rajonų savivaldybių gyventojai  0

Patvirtintas rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas

Patvirtintas rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas  0

Gimtajai kalbai dovanojama graži renginių puokštė

Gimtajai kalbai dovanojama graži renginių puokštė  0

Bus teikiamos kompleksinės paslaugos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams

Bus teikiamos kompleksinės paslaugos nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams  2

Asociatyvi

Prastėjančią kelių būklę ir finansavimo mažinimą savivaldybės laiko pavojinga tendencija  2

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. posėdžio darbotvarkė  0

Padėka kalėdinių eglučių parkelio kūėjams

Padėka kalėdinių eglučių parkelio kūėjams  0

Svarstomas 2023 m. rajono savivaldybės biudžeto projektas

Svarstomas 2023 m. rajono savivaldybės biudžeto projektas  0

Jurbarko rajono savivaldybės vadovų sveikinimas Laisvės gynėjų dienos proga

Jurbarko rajono savivaldybės vadovų sveikinimas Laisvės gynėjų dienos proga  0

Regiono strategija – finišo tiesiojoje

Regiono strategija – finišo tiesiojoje  0

Mituvos upės slėnyje baigiamas kurti gamtos pažinimo parkas

Mituvos upės slėnyje baigiamas kurti gamtos pažinimo parkas  3

Asociatyvi

Jurbarko rajono savivaldybės administracija skelbia nuomos konkursus  0

Kviečiame siūlyti pretendentus padėkos  dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos“

Kviečiame siūlyti pretendentus padėkos dienos apdovanojimui „Krištolinės lelijos“  0

Informacija dėl kalėdinių  eglučių surinkimo

Informacija dėl kalėdinių eglučių surinkimo  0

Praėjusiais metais rajone registruota daugiau naujagimių

Praėjusiais metais rajone registruota daugiau naujagimių  0

Į užtarnautą poilsį palydėti ilgamečiai dviejų švietimo įstaigų vadovai

Į užtarnautą poilsį palydėti ilgamečiai dviejų švietimo įstaigų vadovai  0

Tęsiama Jurbarko miesto gyventojų, besikreipiančių socialiniais klausimais, išankstinė registracija

Tęsiama Jurbarko miesto gyventojų, besikreipiančių socialiniais klausimais, išankstinė registracija  2

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. posėdžio darbotvarkė

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. posėdžio darbotvarkė  0

Mūsų partneriai