Laikraščiui „Aušra“ – 140 metų

Straipsnis  0 komentarų
AŠrifto dydis+- Spausdinti

1883 m. kovo mėn. pradėtas leisti pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas visuomeninis politinis ir literatūrinis laikraštis lietuvių kalba „Aušra“. Ėjo iki 1886 metų.

Pagrindinis laikraščio leidėjas – dr. Jonas Basanavičius

„Aušros“ leidimo sumanytojais galima laikyti keturis asmenis: dr. Joną Basanavičių, Andrių Vištelį, Jurgį Mikšą, Martyną Šernių. Svarbiausias iš jų yra Jonas Basanavičius. Jis ne tik davė lėšų „Aušros“ leidimui, bet ir plačiai susirašinėjo su to meto lietuvių inteligentais, propaguodamas žurnalo leidimo idėją, surinko pirmojo numerio medžiagą, ją suredagavo, parašė programinį straipsnį „Prakalba“ ir įdėjo į pirmąjį numerį kitą savo straipsnį „Apie senovės Lietuvos pilis“. Jonas Basanavičius 1883 m. parašė 1/3 , 1884 m. – 1/6, 1885 m. – 1/9, o 1886 m. – 1/15 visos žurnalo medžiagos.

„Žmonės, nežinantieji istorijos, visada lieka vaikais“

Pirmasis „Aušros“ numeris pasirodė 1883 m. balandžio mėnesį su išspausdinta kovo mėn. (kowinis) data. Pirmojo numerio pratarmės pradžioje pateiktas senas romėnų posakis: „Homines historiarum ignari semper sunt pueri“ – „Žmonės, nežinantieji istorijos, visada lieka vaikais“. Tuo posakiu laikraštis vadovavosi visą laiką.

Be Jono Basanavičiaus, prie „Aušros“ leidimo daug prisidėjo Andrius Vištelis ir Martynas Šernius. Andrius Vištelis buvo vienas iš laikraščio leidimo idėjos sumanytojų, Martynas Šernius, turėdamas daug knygų leidybos patirties, padėjo praktiniais patarimais. Daugiausia „Aušros“ leidybos bei platinimo klausimais rūpinosi Jurgis Mikšas. Nežinoma, kas sugalvojo laikraščiui pavadinimą, tačiau Andrius Vištelis teigė, kad pavadinimą „Aušrai“ sumanęs Jonas Basanavičius. Istoriografijoje yra užuominų, kad pavadinimas galėjo ateiti ir iš Juozo Miliausko, ir iš Jono Šliūpo.

„Aušroje“ gausu istorinės publicistikos, grožinės literatūros kūrinių, literatūros kritikos raštų. 1883–1886 m. buvo išspausdinta daugiau nei dvidešimties poetų kūrinių – eilėraščių, pasakėčių, sekimų. „Aušroje“ eilėmis debiutavo A. Vištelis, P. Arminas-Trupinėlis, K. Sakalauskas-Vanagėlis, J. Mačiulis-Maironis ir kt. 1885–1886 m. laikraščio puslapiuose išsiplėtojo pirmoji lietuvių periodikoje diskusija literatūros temomis. Joje paliesti ir publicistikos reikalai. „Aušra“ rašė ir diskutavo dėl lietuvių žurnalistikos istorijos bei teorijos dalykų. Ji davė pradžią nacionalinės žurnalistikos ir publicistikos istorijos tyrinėjimams, skyrė dėmesį ir žurnalistikos teorijai, įvedė žurnalistikos terminų, kurie vartojami ir dabar. „Aušros“ redaktorių ir bendradarbių sukaupta literatūrinė ir publicistinė patirtis turėjo didžiulės reikšmės lietuvių periodinės spaudos istorijai. „Aušra“ parengė dirvą ir nurodė kryptį vėlesniems įvairių idėjinių krypčių laikraščiams ir žurnalams, pasirodžiusiems XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje.

Spausdintas užsienyje ir platintas slapta

Pirmieji penki 1883 m. numeriai buvo spausdinti Ragainėje (dab. Nemanas), nuo 6-tojo numerio iki 1886 m. – Tilžėje (dab. Sovetskas). Iš viso išleista 40 žurnalo numerių (29 knygelės): 1883 m. – 10 numerių (8 knygelės); 1884 m. – 12 numerių (7 knygelės); 1885 m. – 12 numerių (8 knygelės); 1886 m. – 6 numeriai (6 knygelės). Tiražas buvo apie 1000 egz.

„Aušra“ slaptai gabenta ir platinta Lietuvoje, įvairiose kitose Rusijos imperijos vietose, pasiekė Vakarų Europos, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvius. Užsimokėjusių prenumeratorių 1883 m. buvo 70, 1884 m. – apie 300 (kitomis žiniomis – 240), 1885 m. – 250, 1886 m. – 175. „Aušros“ redaktorių, leidėjų ir apskritai inteligentų aušrininkų pastangomis buvo sukurta naujoviška draudžiamosios lietuviškos pasaulietinės spaudos ir ypač „Aušros“ gabenimo bei platinimo organizacija. Nors jos organizatoriai buvo inteligentai, tačiau pagrindinio, sunkiausio, knygnešių darbo ėmėsi paprasti žmonės – daugiausia valstiečiai. Per šią organizaciją „Aušra“, jos leidiniai ir aušrininkų idėjos plito ne tik tarp lietuvių inteligentų, bet skverbėsi ir į platesnius visuomenės sluoksnius.

Žadino lietuvių tautą

Iš pradžių laikraštis turėjo didelį pasisekimą. Prie laikraščio iniciatorių branduolio prisijungė Didžiosios Lietuvos ir kai kurie Mažosios Lietuvos inteligentai. Iš pradžių laikraštį rėmė ir kai kurie katalikų dvasininkai. „Aušroje“ bendradarbiavo Jonas Basanavičius, Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Ansas Bruožis, Stanislovas Didžiulis, Martynas Jankus, Jurgis Mikšas, Petras Kriaučiūnas, Juozas Miliauskas, Martynas Šernius, Jonas Šliūpas, Petras Vileišis, Andrius Vištelis-Višteliauskas – iš viso daugiau kaip 70 autorių, daugiausia pasirašinėjusių slapyvardžiais.

Apie „Aušrą“ susibūrė neoficialus politinis literatūrinis lietuvių inteligentijos sambūris – Aušrininkai, jungęs dešiniuosius liberalus (Petras Vileišis), demokratus (Juozas Andziulaitis-Kalnėnas, Jonas Mačys-Kėkštas) ir kairiuosius liberalus (Jonas Šliūpas). Jie skelbė ir skleidė to judėjimo idėjas ir vertybes, ugdė tautinę sąmonę, istorinę atmintį, skiepijo dvasinį protestą bei pasipriešinimą caro valdžios priespaudai. „Aušroje“ buvo paskelbta daug įvairaus žanro raštų Lietuvos istorijos klausimais. Leidinys dažnai aktualizavo tautos praeities įvykius, reiškinius, asmenybes.

Jau nuo pirmųjų numerių „Aušra“ skatino lietuvių tautos kovą prieš nacionalinės priespaudos ir prievartinės asimiliacijos (polonizacijos, rusifikacijos ir germanizacijos) politiką, kurią lietuvių žemėse įgyvendino caro ir kaizerio valdžia. Lietuvių kalbai reikalavo lygių teisių su kitomis kalbomis, rūpinosi nacionalinės savimonės ir bendrinės literatūrinės kalbos, spaudos, lietuvių kultūros ugdymu, pasaulietinio švietimo gimtąja kalba plėtojimu.

„Aušra“ turėjo lemiamos reikšmės lietuvių tautiniam atgimimui. Ji sužadino tautinį lietuvių sąmoningumą, subūrė lietuvius inteligentus ir padėjo formuoti jų tolesnės veiklos pagrindus. Nors „Aušra“ nebuvo pirmasis periodinis leidinys lietuvių kalba, tačiau nei Rytų Prūsijoje, nei JAV iki tol ėję lietuviški laikraščiai neturėjo tokios reikšmingos įtakos lietuvių dvasinės kultūros raidai.

Rekomenduojami video:
Straipsnis  0 komentarų
Reklama: skelbimai
Naujienos iš interneto

Rekomenduojame perskaityti

Skirsnemunės teatras „Pakeleivis“

Veliuonoje vyko mėgėjų teatrų apžiūros „Atspindžiai“ rajoninis etapas  0

Koncertu „Chiara e lucente stella“ atidarytas Panemunės pilies senosios muzikos festivalis

Koncertu „Chiara e lucente stella“ atidarytas Panemunės pilies senosios muzikos festivalis  0

Smalininkuose – Aistės Gabrielės Černiūtės paroda „Dažažmogiai“

Smalininkuose – Aistės Gabrielės Černiūtės paroda „Dažažmogiai“  0

Vinco Grybo memorialiniame muziejuje atidaryta paroda „Po(miškis)“

Vinco Grybo memorialiniame muziejuje atidaryta paroda „Po(miškis)“  0

Atvelykio šventė „Ried margučiai“ Jurbarke 2019 m.

Atvelykis arba Velykėlės  0

„Mūsų laiko“ 20-mečio proga - paroda viešojoje bibliotekoje (dalyvaukite konkurse ir laimėkite prizų)

„Mūsų laiko“ 20-mečio proga - paroda viešojoje bibliotekoje (dalyvaukite konkurse ir laimėkite prizų)  0

Pesachas – išsivadavimo ir laisvės šventė

Pesachas – išsivadavimo ir laisvės šventė  0

Viešojoje bibliotekoje - susitikimas su karybos ekspertu Giedriumi Petkevičiumi

Viešojoje bibliotekoje - susitikimas su karybos ekspertu Giedriumi Petkevičiumi  1

Naujasis „Vaivorykštės“ spektaklis – apie vienišumą ir iliuzijas (nuotraukos)

Naujasis „Vaivorykštės“ spektaklis – apie vienišumą ir iliuzijas (nuotraukos)  0

Knygnešiai. Per vargus ir pavojus nešę lietuvišką žodį

Knygnešiai. Per vargus ir pavojus nešę lietuvišką žodį  0

Dirvinis vieversys

Vieversio diena  0

Minime laisvės šauklio Romo Kalantos 70 metų gimimo sukaktį

Minime laisvės šauklio Romo Kalantos 70 metų gimimo sukaktį  2

Pelenų diena

Pelenų diena  0

E-he-hei! Užgavėnės!

E-he-hei! Užgavėnės!  0

Senoviniai Naujieji metai – Kumeliuko krikštynos

Senoviniai Naujieji metai – Kumeliuko krikštynos  0

1918 m. vasario 16-osios atgarsiai Jurbarke

1918 m. vasario 16-osios atgarsiai Jurbarke  0

Šv. Valentino diena

Šv. Valentino diena  0

Miniatiūrininkės Lidijos Meškaitytės metų renginiai užbaigti miniatiūrų paroda

Miniatiūrininkės Lidijos Meškaitytės metų renginiai užbaigti miniatiūrų paroda  0

Vasario 5-oji – Šv. Agotos, Gabijos ir Duonos diena

Vasario 5-oji – Šv. Agotos, Gabijos ir Duonos diena  0

Vasario 3-oji – Šv. Blažiejaus ir Linų diena

Vasario 3-oji – Šv. Blažiejaus ir Linų diena  0

Vasario 2-oji pagal katalikišką kalendorių – Grabnyčios, Pašvęstojo gyvenimo diena. Mūsų protėviai tądien melsdavosi Perkūnui

Vasario 2-oji pagal katalikišką kalendorių – Grabnyčios, Pašvęstojo gyvenimo diena. Mūsų protėviai tądien melsdavosi Perkūnui  0

Nauja paroda Jurbarko bibliotekoje: asmenybės ir jų mėgstamiausios knygos

Nauja paroda Jurbarko bibliotekoje: asmenybės ir jų mėgstamiausios knygos  0

Kūrybinis maratonas „Eikš artyn“ – teatro desantas kaimo mokyklose

Kūrybinis maratonas „Eikš artyn“ – teatro desantas kaimo mokyklose  0

Šiame name jo vardu dabar pavadintoje gatvėje Antanas Giedraitis-Giedrius su šeima gyveno iki 1944-ųjų, kol pasitraukė į vakarus.

Kraštietis, uždegęs „Žiburėlį“ visos Lietuvos vaikams  0

Mūsų partneriai